regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

​I. Postanowienia ogólne
II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną
III. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
IV. Warunki umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną
V. Własność intelektualna
VI. Wymagania techniczne
VII. Zasady administrowania danymi osobowymi w celu zawarcia wykonania umowy
VIII. Odpowiedzialność oraz obowiązki operatora
IX. Postępowanie reklamacyjne
X. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Yagiz Alpat wykonujący działalność gospodarczą pod firmą YAGIZ ALPAT Wu Wu Design wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, NIP: 7792398995, REGON: 301911438, e-mail: Kontakt@zwapp.pl, telefon: +48 … (zwany dalej „Operatorem”), ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który reguluje zasady korzystania z aplikacji mobilnej Operatora o nazwie „Zwapp Komunikację” (zwana dalej „Aplikacją Mobilną”).
 2. Osoba, która korzysta z Aplikacji Mobilnej na potrzeby niniejszego Regulaminu zwana jest „Użytkownikiem”.
 3. Aplikacja Mobilna jest przeznaczona dla Użytkowników będących konsumentami, a jej celem jest udostępnianie miejsc w pojazdach Użytkowników Aplikacji oraz korzystanie ze wspólnej komunikacji samochodowej.
 4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminem, stosuje w szczególności przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

II. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji Mobilnej, świadczy Usługi Elektroniczne (zwane dalej „Usługami”) umożliwiające:
  • rejestrację i logowanie się do konta,
  • wyszukiwanie Użytkowników będących kierowcami oraz ich tras za pomocą rozbudowanej wyszukiwarki,
  • określanie swojego położenia, a także początku i końca trasy przejazdu
  • zamieszczanie opinii dotyczących kierowców oraz pasażerów,
  • korzystanie z newslettera,
  • otrzymywanie powiadomień,
  • dodawanie tras przejazdów przez Użytkowników będących kierowcami,
  • płatności mobilne,
  • wypłatę środków pieniężnych Użytkownika stanowiących zwrot jego kosztów, poprzez e-portfel.
 2. Świadczenie Usługi na rzecz Użytkowników Aplikacji Mobilnej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo do zamieszczania w niej danych.
 4. Użytkownicy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań. Operator nie rozstrzyga sporów między Użytkownikami, w szczególności między kierowcami udostępniającymi przejazd, a Użytkownikami korzystającymi z nich.

Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego: Google Play (dla systemu Android).

 1. Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji Mobilnej, świadczy Usługi Elektroniczne (zwane dalej „Usługami”) umożliwiające:
  • rejestrację i logowanie się do konta,
  • wyszukiwanie Użytkowników będących kierowcami oraz ich tras za pomocą rozbudowanej wyszukiwarki,
  • określanie swojego położenia, a także początku i końca trasy przejazdu
  • zamieszczanie opinii dotyczących kierowców oraz pasażerów,
  • korzystanie z newslettera,
  • otrzymywanie powiadomień,
  • dodawanie tras przejazdów przez Użytkowników będących kierowcami,
  • płatności mobilne,
  • wypłatę środków pieniężnych Użytkownika stanowiących zwrot jego kosztów, poprzez e-portfel.
 2. Świadczenie Usługi na rzecz Użytkowników Aplikacji Mobilnej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo do zamieszczania w niej danych.
 4. Użytkownicy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań. Operator nie rozstrzyga sporów między Użytkownikami, w szczególności między kierowcami udostępniającymi przejazd, a Użytkownikami korzystającymi z nich.

Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego: Google Play (dla systemu Android). 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi oferowanej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jest możliwe jedynie po jej zainstalowaniu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu treści Regulaminu. Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej i zaakceptowanie Regulaminu są tożsame z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usługi wskazanej w rozdziale II Regulaminu.

IV. WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usługi przez Aplikację Mobilną opisaną w rozdziale II pkt 1 ma charakter bezpłatny, z zastrzeżeniem prowizji pobieranej przez Operatora z kwoty stanowiącej zwrot kosztów przejazdu poniesionych przez Użytkownika będącego kierowcą.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, połączonego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 4. Użytkownik rejestrując konto w aplikacji jest zobowiązany podać swoje dane:
 5. Imię i nazwisko (opcjonalnie zdjęcie profilowe Użytkownika),
 6. Numer telefonu komórkowego,
 7. Aktywny adres e-mail.
 8. W przypadku Użytkownika będącego kierowcą, który chce udostępnić miejsce samochodzie, jest on zobowiązany wskazać dodatkowo:
 9. Markę i model pojazdu (opcjonalnie zdjęcie pojazdu),
 10. Numer rejestracyjny pojazdu,
 11. Kolor nadwozia.
 12. Pojazd zgłaszany za pośrednictwem Aplikacji musi być samochodem osobowym i nie może być przeznaczony do przewozu powyżej 7 osób. Zgłaszanie jednośladów w Aplikacji oraz korzystanie z nich w trakcie przejazdu jest zabronione.
 13. Użytkownik korzystający z płatności mobilnych udostępnionych w Aplikacji jest zobowiązany podać swoje dane w postaci:
 14. Narodowości,
 15. Kraju zamieszkania,
 16. Daty urodzenia.
 17. Użytkownik udostępniający miejsca w pojeździe:
 18. zobligowany legitymować się prawem do korzystania z pojazdu, który musi posiadać dwie osie (samochód osobowy czterokołowy),
 19. spełniać wymagane przepisami wymogi dotyczące samochodu, w szczególności posiadać ważny przegląd techniczny pojazdu oraz aktualną polisę ubezpieczeniową OC,
 20. nie może oferować ilości miejsc przekraczającej dozwoloną ilość, wskazaną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
 21. nie może posiadać żadnych przeciwskazań medycznych do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów mechanicznych, jak również nie może znajdować się w stanie wyłączającym możliwość prowadzenia pojazdu,
 22. nie może zamieścić jednocześnie lub w tym samym okresie publikacji, innego ogłoszenia dotyczącego tego samego przejazdu (trasy) w platformie Operatora.
 23. Użytkownik korzystający z określonego przejazdu jest zobowiązany partycypować w kosztach tego przejazdu poniesionych przez kierowcę, poprzez ich częściowy zwrot.
 24. Koszty przejazdu ponoszone przez kierowcę są wskazane w Aplikacji, w opisie trasy, w momencie zgłaszania swojego udziału. Kwota stanowiąca równowartość zwrotu części kosztów poniesionych przez kierowcę jest pobierania na konto Użytkownika będącego kierowcą, w momencie zakończenia przejazdu.
 25. Operator pobiera prowizję od kwoty, o której mowa w pkt 10 niniejszego rozdziału, stanowiącej zwrot kosztów przejazdu, zgodnie z cennikiem Aplikacji.
 26. Chcąc skorzystać z udostępnionego miejsca w samochodzie, Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia swojego uczestnictwa w przejeździe oraz do częściowego zwrotu kosztów przejazdu ponoszonych przez Użytkownika będącego kierowcą, po zakończeniu przejazdu.
 27. W celu otrzymywania zwrotu kosztów ponoszonych przez kierowcę udostępniającego miejsca w samochodzie, jest on zobowiązany podać Operatorowi swój numer konta bankowego.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją Mobilną, a niewyłączone postanowieniami odrębnych przepisów lub licencji należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji Mobilnej do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji Mobilnej, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Proponowanie przez Użytkowników w ramach Aplikacji Mobilnej materiałów multimedialnych (w szczególności zdjęć), prezentowanych w Aplikacji, jest równoznaczne z oświadczeniem przez te podmioty, iż posiadają one stosowne prawa do publikacji danego zdjęcia (materiału).
 4. Użytkownik, przesyłając Operatorowi materiały oraz inne treści cyfrowe udziela Operatorowi niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na publikowanie zdjęć w Aplikacji, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w przypadku wystąpienia w związku z tym przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Operatora, zobowiązuje się zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie w urządzeń mobilnych wyposażonych w funkcję GPS (np. smartfon, tablet) z systemem operacyjnym Android – KitKat (4.4) lub wyższy.

VII. ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej Aplikacji Mobilnej jest Operator.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Korzystanie z Aplikacji oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.
 4. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik podaje w Aplikacji następujące kategorie danych osobowych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. narodowość,
  4. adres zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica),
  5. adres miejsca pracy.
 6. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celach dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9, można przesłać stosowną wiadomości e-mail na adres: Kontakt@zwapp.pl.
 11. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługi z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane zamieszczane w Aplikacji Mobilnej były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.
 2. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Kontakt@zwapp.pl lub w formie pisemnej na adres Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • imię, nazwisko,
  • adres e-mail,
  • opis problemu, którego dotyczy reklamacja.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora. O ich rezultacie Operator niezwłocznie powiadomią składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Operatora zgodnie z Regulaminem w każdej chwili, usuwając Aplikację Mobilną z urządzenia, na którym Aplikacja Mobilna została zainstalowana, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie w trybie natychmiastowym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji Mobilnej w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. W przypadku stwierdzenia przez Operatora korzystania z Aplikacji Mobilnej w celach komercyjnych (niezgodnych z Regulaminem), Operatora zastrzega sobie prawo do zablokowania Aplikacji Mobilnej dla danego Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii naruszeń.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1-ego sierpnia 2019r
 5. Regulamin jest dostępny w Aplikacji mobilnej oraz na stronach serwisu www.zwapp.pl
Scroll Up